Київ, Є. Коновальця, 36, корпус №1, каб. 905        
(096) 824 3154
Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна
(068) 739 37 70
(050) 975 78 29
Парфенюк Ігор Миколайович
(063) 674 45 52
Яцевський Ярослав

Новини

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив УСІ демонстраційні варіанти з кожного предмета, що виноситься на

...

Розробка бренду – це складний процес, підлеглий цілому ряду економічних, соціальних, культурних і політичних факторів.

...

Залежно від вашого настрою і смаку, якісні фільми можуть бути дуже мотивуючими і надихаючими. Ось декілька рекомендацій на

...

Історія кафедри

Image
Принципи роботи кафедри
Принципи роботи кафедри полягають у:
 • нормативності. У роботі керуватись основними нормативними документами: Конституцією України, чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України, Стандартом вищої освіти України (Наказ № 864 від 20.06.2019 р.), Статутом КНУКіМ, Положенням про кафедру та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • динамічності. Передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: 1) зміну вимог замовника освітніх послуг 2) зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті);
 • комплексності. Передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи кафедри (навчальна робота, науково-методична, виховна, організаційна, профорієнтаційна);
 • колективній та особистісній відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі зв’язків з громадськістю і журналістики;
 • рефлексії. На раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, забезпечувати зворотній зв’язок у співробітництві з різними категоріями партнерів. На емоційному рівні — зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу на кафедрі, атмосферу взаємодопомоги відповідно до її специфіки, мети і завдань;
 • публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямків регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, радах факультету та університету.
Image
Місія кафедри

Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв була створена в 1996 р. і першою почала готувати PR-фахівців в Україні. Вона забезпечує підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів у галузі знань «Журналістика», що складається з двох спеціалізацій: журналістика і зв’язки з громадськістю та реклама. В організації кафедри виникла нагальна потреба, оскільки цивілізаційні процеси у сучасному суспільстві набули прискорення, з’явилась необхідність у підготовці молодих освідченнях фахівців у галузі зв’язків із громадськістю і журналістики. Спеціалізація журналістика, паблік рилейшнз та реклама на сьогодні є не тільки рейтинговою в українському суспільстві, але й важливою. Майже на всіх рівнях нашого соціуму постало завдання осмислити роль паблік рилейшнз як науки та мистецтва управління громадською думкою. Усвідомити значення зв’язків з громадськістю та реклами у політиці, промисловості, в соціальній та комерційно-фінансовій сфері, а також у державних структурах.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації — творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє. Утворена з оглядом на сучасність, кафедра готує PR-спеціалістів в галузі соціокультурної-сфери, для громадських організацій, державних установ, фінансових та комерційних структур, рекламних агентств, мас-медіа. Конкурентні переваги кафедри формувалися і накопичувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляються колективом кафедри: сплав знань, досвіду, зв’язків та іміджу.

Мета і завдання

Задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі зв’язків з громадськістю і журналістики, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування громадської думки.

Мета може бути досягнута на основі:

 • окреслення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • моніторингу і періодичному перегляду освітніх програм;
 • щорічного оцінюванню здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників кафедри та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб;
 • підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 • підготовки необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, зокрема самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;
 • розроблення інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти;
 • створення ефективної системи виявлення академічного плагіату у
 • наукових роботах працівників кафедри і здобувачів вищої освіти та запобігання академічній недоброчесності;
 • збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри;
 • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, вживання прогресивних освітніх технологій, зокрема у межах дистанційної освіти;
 • застосування в освітньому процесі моделей дистанційного навчання: Moodle, Zoom;
 • формування кооперації із стратегічними партнерами;
 • співпраці з міжнародними закладами та організаціями;
 • контролю за працевлаштування випускників кафедри.

На сучасному етапі, коли Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, пов’язаних із розбудовою європейської вищої освіти, ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики є підвищення загальногуманітарного рівня підготовки майбутніх фахівців освітнього ступеня «Бакалавр».

Журналістика є однією із найвпливовіших та найпрестижніших професій у всьому світі. Роль журналістики в українському суспільстві недооцінена. Надзвичайно важливо, щоб у країні були вільні журналісти, які б поширювали збалансовану, коректну, правдиву, корисну інформацію. В сучасних умовах, де розповсюджується багато фейків і дезінформації, держава зацікавлена у підготовці висококваліфікованих кадрів у сфері журналістики.

Особливо важливим є вплив ЗМІ на формування національної свідомості, оскільки вони виступають вагомим засобом створення історико-культурного інформаційного простору держави, який, по суті, є тим духовно-ідеологічним цементом, що скріплює народ у політичну націю.

Світовий досвід переконує, що в процесі об’єднання націй в сильній держави важливу роль відігравали ЗМІ, завдяки діяльності яких і, в першу чергу, преси створювався новий вид соціальної спільноти, яку, незважаючи на відстань, об’єднувала спільна зацікавленість інформацією. Маючи всі можливості для швидкої трансляції єдиних символів і цінностей в національному масштабі, через створення суспільного діалогу ЗМІ сприяють формуванню і зміцненню національної свідомості суспільства.

Зв’язки з громадськістю і реклама є рушійною силою всіх комунікацій і взаємин у суспільстві. Цей напрям надзвичайно актуальний в умовах інформаційних війн, необхідності держави та організацій доносити правдиву інформацію суспільству та протистояти інформаційній агресії. Теперішня епоха — доба соціальних комунікацій, уміння керувати якими визначає порядок денний держави і суспільства. Саме тому, організація ефективної системи зв’язків з громадськістю потребує роботи висококваліфікованих спеціалістів, необхідної організаційної структури, планування різноманітних заходів, корпоративної культури тощо. Необхідність будь-яких комерційних організацій, політичних та соціальних суб’єктів правильно доносити інформацію і працювати в конкурентному середовищі дозволяє стверджувати, що зв’язки з громадськістю і реклама є професією майбутнього і потребує особливої уваги з боку держави. Концепція PR полягає в завданні проявити зрілу й розвинуту культуру підприємництва, політичних відносин та суспільних взаємозв’язків.

Для сучасної України необхідною є програма налагодження конструктивних зв’язків з громадськістю «на перспективу», зважена просвітницька робота серед різних груп населення, яка має підвищити рівень довіри з боку громадськості, різних соціальних груп до інститутів влади, політичних структур, політичних і державних діячів, що не може бути здійснено без фахівців у сфері зв’язків з громадськістю.

Науково-творчий потенціал кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики КНУКіМ дає змогу забезпечувати високий рівень підготовки фахівців у галузі «Журналістика». Основною метою діяльності науково-педагогічного колективу кафедри є навчання студентів сучасних методів наукових досліджень, професійних навичок та вмілого застосовування їх у практичній діяльності.
Підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький персонал: доктори наук, професори, доценти, кандидати наук, а також досвідчені фахівці медіасфери, галузі PR-діяльності та реклами.

Професорсько-викладацький персонал кафедри багато уваги приділяє професійній практиці, науковій та науково-творчій роботі студентів, які беруть участь в університетських, всеукраїнських, міжнародних наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах. Аналіз соціальної сфери в Україні дає підстави стверджувати, що на сьогоднішній день призначення фахівця з журналістики обумовлене поєднанням творчих, організаційно-управлінських функцій на базі ґрунтовної підготовки загальних дисциплін, професійної та практичної підготовки.

Навчання на кафедрі передбачає вагому частку практики, яка проходить не лише у інформаційних агенціях, ЗМІ, редакціях, а й на базі культурно-мистецьких проєктів і платформ, що сприяє поглибленню і синтезуванню знань студентів у професії. Серед провідних баз практики слід виокремити такі: «Національна радіокомпанія України», «Інформаційне агенство «УНІАН», Державне видавництво «Преса України», Кіностудія «Film.UA», ТОВ «Новий канал», ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», ПрАТ «1+1 Медіа», Редакція газети «Час Київщини», Редакція газети «Літературна Україна», ТК «2+2», Телеканал «Еспресо TV», ТОВ «ТРК «Україна», Київська державна телерадіокомпанія, Журнал «COCTAIL», Радіо «ЕРА», «Студія дизайну 247», «Zerkalo Promo PR and Event Agency», АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Газета «Час і події», Газета письменників України «Літературна Україна», ГО Продюсерський центр «MUSIC STAR», Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), ДП зі 100 % інвестиціями «Бурда-Україна», Інформаційно-видавничий центр Волинської Єпархії Православної церкви України, КНУКіМ (відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю), Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, ТОВ «Україна Інформ», ТОВ «Інформаційне Агентство Українська Медіа Група», ТОВ «Новинна група Україна», ТОВ «Старлайт Медіа Продакшн», ТОВ «Студія ВІК». Продюсерська агенція MasterManagement, ТОВ «Тернівське ТБ», ТОВ «Метінвест бізнес сервіс», ТОВ «Нова Пошта» (дирекція корпоративних комунікацій), SMM-агенція «The Сlick», ГО «Всеукраїнська організація «Федерація е-спорту України»», Громадська організація «Стоп Корупції», Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Компанія соціальних комунікацій «PR-House», Комунальне підприємство «Телекомпанія Умань», Модельна агенція «FP models agancy», SMM агенція по TikTok «Typical Hunters», ТзОВ Телерадіокомпанія «Говерла». «Дуже радіо», ТОВ ІА «ПравдаТУТ», ТОВ Телеканал «Kyiv.live», ТОВ ТРК Інтеррадіо — 4 КАНАЛ.

Випускники кафедри працюють в галузі соціокультурної сфери, ЗМІ, громадських організаціях, агентствах друку, відділах культури, соціокультурних проєктах, мистецьких проєктах, культурно-мистецьких комплексах, політичних організаціях, державних установах, у сфері телебачення і радіомовлення, фінансових та комерційних структурах, рекламних агентствах.

Щорічно кафедра випускає понад 100 бакалаврів із спеціальності «Журналістика». 90 % із них працює за фахом. Це фахівці, здатні організувати, очолити і координувати різнобічну громадську діяльність всіх верств населення та громадських установ (фірм, закладів, громадських центрів, спеціалізованих фондів, комерційних організацій, установ культури, державних установ тощо). Вони володіють інтегральними професійними якостями для розв’язання завдань з практики PR-діяльності та журналістської діяльності, проблем, пов’язаних із формуванням громадської думки, політики, менеджменту, економіки, культури, журналістики тощо.

За період навчання студенти набувають поглиблених знань із теорії та практики журналістики, зовнішньої інформаційної політики, світової інформаційної політики, міжнародної інформаційної безпеки і конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних регіонів; отримують кваліфікацію для комплексного аналізу і прогнозування міжнародних інформаційних відносин та зовнішньої інформаційної політики України, а також співробітництва з науково-дослідницькими інституціями, інформаційними агенціями та ЗМІ.

Журналістика і зв’язки з громадськістю поєднують в собі сегменти як творчості, так і мистецтва. Саме тому підготовка сучасного журналіста та піарника передбачає поєднання відповідних навичок і умінь за кількома взаємопов’язаними напрямками: кореспондента, оглядача, коментатора, редактора, рекламіста, SMM-менеджера, копірайтера, спічрайтера, прессекретаря тощо. Таке обґрунтування визначає своєрідну формулу узагальнених кваліфікаційних вимог до сучасного фахівця в нинішніх умовах суспільного поступу.

Підготовка фахівців кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв у галузі «Журналістика» сприяє зростанню інтелектуального потенціалу, передбачає створення умов для отримання конкурентоспроможної освіти та модернізацію культурної політики.

Викладацький склад

Поплавський Михайло Михайлович
Поплавський Михайло МихайловичДоктор педагогічних наук, професор
Наукометричні бази

Scopus ID 57213193001
Web of Science ID AAV-9317-2021
ORСID ID 0000-0002-8234-8064
Профіль в Google Scholar
h-індекс 8

Підвищення кваліфікації
Гарачковська Оксана Олександрівна
Гарачковська Оксана ОлександрівнаДоктор філологічних наук,
професор,
завідувачка кафедри
email: oksana237@ukr.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57211391146
Web of Science ID Т-3868-2019
ORСID ID 0000-0001-8599-6430
Профіль в Google Scholar
h-індекс 5

Підвищення кваліфікації
Парфенюк Ігор Миколайович
Парфенюк Ігор МиколайовичКандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
email: parfeniuk10@gmail.com
Наукометричні бази

Scopus ID 57926454800
Web of Science ID S-3789-2018
ORСID ID 0000-0001-6203-2356
Профіль в Google Scholar
h-індекс 3

Підвищення кваліфікації
Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна
Галудзіна-Горобець Вікторія ІгорівнаКандидат мистецтвознавства,
доцент
email: torrygal@ukr.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57224212240
Web of Science ID ННN-0990-2022
ORСID ID 0000-0002-0757-6665
Профіль в Google Scholar
h-індекс 2

Підвищення кваліфікації
Лисинюк Марина Віталіївна
Лисинюк Марина ВіталіївнаДоктор філософії,
доцент
email: marina_lysynuk@ukr.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57222471392
Web of Science ID AAC-3647-2022
ORСID ID 0000-0002-0870-2176
Профіль в Google Scholar
h-індекс 3

Підвищення кваліфікації
Дмитренко Наталія Вячеславівна
Дмитренко Наталія ВячеславівнаКандидат філологічних наук,
доцент
email: lubystok@bigmir.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57808907400
Web of Science ID Z-1400-2019
ORСID ID 0000-0002-2258-9501
Профіль в Google Scholar
h-індекс 3

Підвищення кваліфікації
Рибаченко Віктор Федорович
Рибаченко Віктор ФедоровичЗаслужений працівник культури України, доцент з/н
email: r-viktor@ukr.net
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0002-5808-2446
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Кочубей Лариса Олександрівна
Кочубей Лариса ОлександрівнаДоктор політичних наук,
професор
email: larisa1kochubey@ukr.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57410053400
Web of Science ID GZL-1031-2022
ORСID ID 0000–0002–8113–9068
Профіль в Google Scholar
h-індекс 11

Підвищення кваліфікації
Ковальчук Олена Олексіївна
Ковальчук Олена ОлексіївнаКандидат наук із соціальних комунікацій, асистент
email: kovalchuck.a@gmail.com
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0001-9411-1155
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Полісученко Анна Юріївна
Полісученко Анна ЮріївнаКандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач
email: polisuchenko@gmail.com
Наукометричні бази

Web of Science ID GZH-1330-2022
ORСID ID 0000-0002-9179-1017
Профіль в Google Scholar
h-індекс 2

Підвищення кваліфікації
Богуш Денис Олександрович
Богуш Денис ОлександровичСтарший викладач
email: bohushd@gmail.com
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0003-4325-5110
Профіль в Google Scholar
h-індекс 0

Підвищення кваліфікації
Харів Людмила Мечиславівна
Харів Людмила МечиславівнаСтарший викладач
email: ludmila.khariv@gmail.com
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0002-59-38-2272
Профіль в Google Scholar
h-індекс 0

Підвищення кваліфікації
Осаула Вадим Олександрович
Осаула Вадим ОлександровичКандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент
email: osaula@ukr.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57925547800
Web of Science ID ABF-8865-2021
ORСID ID 0000-0002-7056-3162
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Зикун Наталія Іванівна
Зикун Наталія ІванівнаДоктор наук із соціальних комунікацій,
професор
email: nzykun@ukr.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57204534157
Web of Science ID ACI-5644-2022
ORСID ID 0000-0001-9727-6190
Профіль в Google Scholar
h-індекс 6

Підвищення кваліфікації
Савенко Оксана Володимирівна
Савенко Оксана ВолодимирівнаАсистент
email: aksana_savenko@ukr.net
Наукометричні бази

Web of Science ID ННN-5718-2022
ORСID ID 0000-0002-0165-4124
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Отрішко Марина Анатоліївна
Отрішко Марина АнатоліївнаАсистент
email: m__14@ukr.net
Наукометричні бази

Scopus ID 57218494435
ORСID ID 0000-0001-7944-5085
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Чебан Вікторія Олександрівна
Чебан Вікторія ОлександрівнаАсистент
email: kafedra-kdd@ukr.net
Наукометричні бази

Web of Science ID 4752171
ORСID ID 0000-0001-9632-535X
Профіль в Google Scholar
h-індекс 0

 
Підвищення кваліфікації
Гарачковський Олександр Ігорович
Гарачковський Олександр ІгоровичАсистент
email: olexandrov24@gmail.com
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0001-5651-8229
Профіль в Google Scholar
h-індекс 0

Підвищення кваліфікації
Нечипоренко Леся Володимирівна
Нечипоренко Леся ВолодимирівнаАсистент
email: lesichka93@ukr.net
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0002-9769-5472
Профіль в Google Scholar
h-індекс 0

Підвищення кваліфікації
Гребньов Геннадій Вікторович
Гребньов Геннадій ВікторовичЗаслужений журналіст України,
доцент з/н
email: g.grebnov@gmail.com
Наукометричні бази
Підвищення кваліфікації
Котляренко Світлана Василівна
Котляренко Світлана ВасилівнаКандидат філологічних наук,
доцент
email: skotlyarenko@ukr.net
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0003-0519-1639
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Кулаковська Вікторія Валеріївна
Кулаковська Вікторія ВалеріївнаКандидат культурології,
старший викладач
email: viktory-vk@ukr.net
Наукометричні бази
Підвищення кваліфікації
Миколаєнко Алла Юріївна
Миколаєнко Алла ЮріївнаКандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач
email: alla-mykolaenko@ukr.net
Наукометричні бази

Web of Science ID Q-4521-2019
ORСID ID 0000-0003-2869-8140
Профіль в Google Scholar
h-індекс 2

Підвищення кваліфікації
Онкович Артем Дмитрович
Онкович Артем ДмитровичКандидат педагогічних наук,
доцент
email: ioj@ukr.net
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0003-2241-3714
Профіль в Google Scholar
h-індекс 9

Підвищення кваліфікації
Подашевська Тетяна Леонтіївна
Подашевська Тетяна ЛеонтіївнаЗаслужений журналіст України, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент з/н
email: 1958tatianap@gmail.com
Наукометричні бази

Scopus ID 57216207267
Web of Science ID HII-7608-2022
ORСID ID 0000-0001-7198-2070
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Сенченко Оксана Миколаївна
Сенченко Оксана МиколаївнаКандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач
email: okline.www@gmail.com
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0002-3587-394X
Профіль в Google Scholar
h-індекс 6

Підвищення кваліфікації
Тимошик Микола Степанович
Тимошик Микола СтепановичДоктор філологічних наук,
професор
email: nkin@ukr.net
Наукометричні бази

ORСID ID 000-0002-7011-3022
Профіль в Google Scholar
h-індекс 13

Підвищення кваліфікації
Воронова Вілена Володимирівна
Воронова Вілена ВолодимирівнаКандидат наук із соціальних комунікацій, доцент з/н
email: info@brend-vvv.com
Наукометричні бази

Scopus ID 57223399114
Web of Science ID ННN-0330-2022
ORСID ID 0000-0002-1177-1084
Профіль в Google Scholar
h-індекс 2

Підвищення кваліфікації
Грозна Олена Олегівна
Грозна Олена ОлегівнаВикладач
email: a.hrozna@gmail.com
Наукометричні бази

Scopus ID 57224223793
Web of Science ID GZK-3341-2022
ORСID ID 0000-0003-2278-3109
Профіль в Google Scholar
h-індекс 10

Підвищення кваліфікації
Ситник Олексій Валерійович
Ситник Олексій ВалерійовичКандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
email: sov.knu@gmail.com
Наукометричні бази

Scopus ID 57221995508
Web of Science ID ABB-3181-2021
ORСID ID 0000-0002-0853-1442

Профіль в Google Scholar
h-індекс 4

Підвищення кваліфікації
Шашенко Сергій Анатолійович
Шашенко Сергій АнатолійовичСтарший викладач
email: s.shashenko@gmail.com
Наукометричні бази

ORСID ID 0000-0002-9794-5937
Профіль в Google Scholar
h-індекс 1

Підвищення кваліфікації
Савенко Олександр Миколайович
Савенко Олександр МиколайовичЗаслужений журналіст України, доцент з/нemail: savenko_om@ukr.net
Наукометричні бази
Підвищення кваліфікації

Зіркові викладачі

Харів Людмила Мечиславівна
Харів Людмила Мечиславівна
Професійні досягнення

Людмила Харів – екс-радниця Президента України Віктора Ющенка, телеведуча, бізнес-тренер, автор навчальних програм у сфері networking і ораторського мистецтва.

Людмила Мечиславівна  на заняттях з дисциплін «Мистецтво комунікацій» та «Нетворкінг у публічних професіях» ділиться зі студентами найефективнішими техніками й секретами, які допомагають налагодити зв'язки.

Аудиторія проходить тести на самооцінку, вчиться писати переконливі тексти та презентувати себе. Професійне портфоліо викладачки містить велику кількість актуальних кейсів, лайфхаків, які студенти активно використовують на практиці.

Поплавський Михайло Михайлович
Поплавський Михайло Михайлович
Професійні досягнення

Михайло Поплавський – президент Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, продюсер, телеведучий, режисер-постановник, український політик.

Михайло Поплавський – неординарна, яскрава особистість, лайфхакер і супермотиватор, генератор шаленої енергії. Він на прикладі свого життя виводить формулу лідера, якою може скористатися кожен. Є автором курсів «Акули PR», «Формула Лідера» тощо; створив власний бренд «Михайло Поплавський» та успішно його капіталізував.

Ефективний, антикризовий менеджер перетворив Університет культури  в «Український Гарвард» – найпрестижніший виш країни.

Михайло Поплавський – про успіх, наполегливість, вірність мрії та сміливість; азарт у досягенні мети і мету, яка стає довжиною в життя. 

Успіх та визнання стали для нього нагородою за непереборне прагнення йти українським шляхом. Цього і навчає студентів: любіть українське, продукуйте, розвивайте українське.

Через призму власного досвіду мотивує студентів діяти, атакувати життя і бути його режисерами, відчувати людей і прогнозувати події; вчить бути професіоналами своєї справи й інвестувати в СЕБЕ.

Воронова Вілена Володимирівна
Воронова Вілена Володимирівна
Професійні досягнення

Вілена Воронова – кандидат наук із соціальних комунікацій, член Асоціації політичних психологів України (АППУ), доцент кафедри зв’язків із громадськістю і журналістики, засновниця і генеральний директор Міжнародного бренд-консалтингового агентства повного циклу «BRANDING&CONSULTING VVV», політичний психолог. 

Брендмейкер, політбрендолог, релайтер, засновниця «Школи персонального брендингу, політичного піару і соціального іміджу», організатор низки PR проектів, а також співголова Всеукраїнського жіночого руху «Жінки за зміни»…

Можна перераховувати ще довго, але й так зрозуміло, що ця, здавалося б, тендітна жінка має великий теоретичний і практичний досвід та багаж знань, яким вона ділитися зі студентами.

Викладає дисципліни: «Корпоративні комунікації», «Брендинг», «Геобрендинг». Має великий теоретичний і практичний досвід і готова ділитися усіма тонкощами з майбутніми піарниками й журналістами.

ТОП-висловом Вілени Володимирівни є – «Всі ми разом маємо створити сильний бренд під назвою «УКРАЇНА».

Богуш Денис Олександрович
Богуш Денис Олександрович
Професійні досягнення

Денис Богуш – український політтехнолог, експерт у сфері стратегічних комунікацій, антикризових кампаній, віце-президент Української PR-Ліги, президент PR-агенції Bohush Communications, голова Ради Міжнародної асоціації «Вільна Україна». 

Викладач проходив навчання і стажувався у Великій Британії (Conservative Training College, Westminster, London) з політичного PR!

Є автором системи виховання нової еліти «Сила землі» та системи самовдосконалення «Альфа-контроль», методики нового покоління політичних технологій «Концептуальне управління реальністю». 

Брав участь у десятках виборчих кампаній — України, Білорусі, Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Азербайджану. Один з розробників виборчих кампаній Віктора Ющенка в 2002 і 2004 роках. Працював в штабі Петра Порошенка у 2014 році.

Активною є діяльність у сфері розробок стратегій розвитку регіонів, іміджів територій, а також формування позитивного іміджу та брендингу країн.

Працює у сфері політичних технологій в якості стратега, головного стратега та керівника виборчих кампаній з 1998 року.

Автор тренінгів «Стратегія політичних кампаній», «Атаки та загрози в політичних кампаніях», «Як перемогти у виборчій кампанії», «Як захистити результати виборчої кампанії», «Стратегія і брендінг регіонів», «Промо-кампанії громадських організацій», «Ораторське мистецтво», «Створення іміджу жінки-політика» тощо.

Денис Богуш викладає курс «Антикризові комунікації» у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Рибаченко Віктор Федорович
Рибаченко Віктор Федорович
Професійні досягнення

Віктор Рибаченко – заслужений працівник культури України, член Спілки журналістів України, політичний психолог та аналітик. Віце-президент Асоціації політичних психологів України, член Координаційної Ради Міжнародної Спілки іміджмейкерів.

Працював у Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, Державному комітеті зв'язку та інформатизації (помічник Голови Комітету з політичних питань), Інституті філософії АН України, Інституті психології АПНУ. Був керівником декількох виборчих кампаній до Верховної Ради України по мажоритарному округу (успішно завершилися дві з них обранням народного депутата), членом штабу ряду інших кампаній.

Автор і постійний ведучий низки телевізійних і радіо-програм (1980-2007 роки) на Держтелерадіо України та ТРК «Київ»: «Трикутник», «Істина дорожче», «Молодіжна студія «Гарт», «Вечірня розмова», активний спікер і політконсультант на ток-шоу українських телеканалів. Є шеф-редактором газети «Час і події» (Чикаго, США).

Нагороджений відзнакою «Лідер України», орденами Св. Рівноапостольного Князя Володимира, Михаїла Аристратига, Нестора-Літописця, Христа Спасителя.

Захоплення: філософія, психологія, політика, історія, поезія, фотографія, журналістика. 

Віктор Федорович викладає у піарників дисципліни «Вступ до фаху», «Іміджологія», «Спічрайтинг і копірайтинг». 

Тимошик Микола Степанович
Тимошик Микола Степанович
Професійні досягнення

Микола Тимошик – український вчений, журналіст, публіцист, літературний критик, видавець, академік АН вищої школи України, член Національних спілок письменників і журналістів України, доктор філологічних наук, професор кафедри зв'язків з громадськістю та журналістики. 

Микола Степанович є автором 25 одноосібно написаних книг, відомих в Україні та за кордоном, а також понад 1000 статей з тематики українознавства, журналістики, видавничої справи та редагування. Також, є головним редактором наукового українсько-англійського журналу «Український інформаційний простір». ⠀

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, орденами Рівноапостольного князя Володимира, Святого Архистратига Михаїла.

Микола Тимошик з лекціями і науковими повідомленнями виступав на запрошення наукових, навчальних та освітніх закладів у Великій Британії, Бельгії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччині, США, Франції, Швейцарії та Швеції.

Кулаковська Вікторія Валеріївна
Кулаковська Вікторія Валеріївна
Професійні досягнення

Вікторія Кулаковська – експерт зі стратегічних комунікацій, бізнесвумен,  голова правління антикорупційної громадської організації «Крадіям по руках», кандидат наук з культурології, старший викладач, випускниця кафедри PR Київського національного університету культури і мистецтв.

Є засновником та керівником агенції «UNG-PR»,  що спеціалізується на просуванні міжнародних виставок в Україні, галузевій рекламі та медіа супроводі. 

Викладає курс «Прес-служби та інформаційні агентства». Заняття проходять у форматі інтерактивів через практичне відтворення кейсів Вікторії Кулаковської. Студенти вивчають специфіку організації прес-турів, ділових, культурних заходів для нетворкінгу; способи створення позитивного іміджу особистості чи компанії.

Вікторія Кулаковська – лідер і організатор, яка орієнтована на результат.  Ціль: реалізувати особистий потенціал і змінити країну на краще. Цьому і навчає студентів.

logo-bottom2.jpg

Зв'язки з громадськістю і реклама

Тележурналістика та новітні медіакомунікації

Інтернет-журналістика та блогінг

Медіакомунікації та діджитал продакшн

Консультують:

© 2023 Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики.